Polski   Rosyjski   Angielski
facebook

regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy www.textus.pl  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Aldona Cwynar Textus” z siedzibą w Krakowie, ul.Myczkowskiego 8/18; 30-198 Kraków, posiadający numer REGON 12258118, NIP 6782866230, zgodnie z charakterem prowadzonej działalności (kod PKD 74.30.Z)  świadczy profesjonalne usługi pisemnych nieuwierzytelnionych tłumaczeń wzajemnych - dokumentów prywatnych i specjalistycznych,  zwanym dalej TEXTUS

§ 2 Podjęcie zlecenia

 1. TEXTUS przyjmuje i realizuje zlecenia wykonania tłumaczeń drogą elektroniczną. Kontakt z Klientem odbywa się drogą internetową za pomocą poczty e-mail, właściwy adres poczty dostępny na stronie www.textus.pl
 2. Warunkiem przyjęcia zlecenia na tłumaczenie tekstu i jego wykonanie jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia (wysyłanego wraz z wyceną drogą elektroniczną) i bezzwłoczne przekazanie TEXTUS  tekstów źródłowych za pomocą poczty elektronicznej.
 3. TEXTUS przyjmuje zlecenia na wykonanie tłumaczeń całodobowo. Realizacja zleconego tłumaczenia następuje z chwilą zaksięgowania na koncie firmy "Aldona Cwynar Textus" będącej właścicielem serwisu www.textus.pl należności lub po przesłaniu skanu dokonanego przelewu wraz z wypełnionym formularzem zamówienia i wszystkimi materiałami źródłowymi.
 4. W przypadku wypowiedzenia zlecenia tłumaczenia przez klienta, zostanie potrącona część wynagrodzenia odpowiadającą stopniowi wykonania zlecenia.
 5. W związku z wykonaniem zamówienia w zakresie niezbędnym dla jego realizacji TEXTUS pozyskuje od Klienta dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez firmę „Aldona Cwynar Textus” będącej właścicielem serwisu internetowego www.textus.pl zgodnie z art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną. Przekazanie danych osobowych ma dobrowolny charakter, a Klient ma prawo do ich wglądu, poprawienia i uzupełnienia. Złożenie podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w/w ustawami.

§ 3 Realizacja zamówienia i formy płatności

 1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Klient przesyła na adres mailowy TEXTUS  tekst źródłowy. Na jego podstawie TEXTUS dokonuje wyceny tłumaczenia, a następnie odsyła Klientowi zestawienie kosztów wraz z formularzem zamówienia i numerem konta. Klient akceptujący warunki odsyła do TEXTUS  mailem wypełniony formularz zamówienia i dokonuje przedpłaty na podany numer konta 37 1240 1431 1111 0010 1870 5091
 2. Wycena następuje z tekstu źródłowego, jest bezpłatna i ma ona charakter wiążący dla stron. Za podstawę wyceny przyjmowana jest strona tekstu źródłowego, przy czym za 1 stronę przyjmuje się 1800 znaków według wskaźnika edytora tekstu Open Office. Stawki wynagrodzenia określone są w przesłanej Klientowi pocztą elektryczną ofercie, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na podanym koncie firmy „Aldona Cwynar Textus” będącej właścicielem serwisu internetowego www.textus.pl  należności lub przesłania skanu dokonanego przelewu wraz z zamówieniem i kompletem wymaganych do wykonania tłumaczenia dokumentów. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest wysyłane przez TEXTUS na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany w formularzu zamówienia, w terminie 1 dnia roboczego od doręczenia powyższych dokumentów. Od tej chwili liczony jest termin realizacji zamówienia, który uzgadniany jest z Klientem indywidualnie.
 4. TEXTUS wykonuje tłumaczenia w trybie standardowym. Stawki za tłumaczenie standardowe znajdują się w cenniku, stanowiącym załącznik do regulaminu.
 5. Po wykonaniu tłumaczenia TEXTUS  na życzenie Klienta wystawia rachunek.

§ 4 Reklamacje

 1. TEXTUS dokonuje tłumaczeń zgodnie ze standardami przyjętymi dla tego rodzaju usług, zapewniając profesjonalną obsługę. TEXTUS zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji ujawnionych przy realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy wykonane tłumaczenie nie spełnia standardów wymaganych dla tego typu usługi. W takim przypadku Klient może w terminie 14 dni od dnia odbioru tłumaczenia złożyć pisemnie listem poleconym na adres TEXTUS  ul. Myczkowskiego 8/18, 30-198 Kraków reklamację, w której w sposób szczegółowy określi niezgodność wykonanego tłumaczenia z przyjętymi standardami. TEXTUS  w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji pisemnie ustosunkuje się do złożonego pisma i prześle je na adres Klienta podany w nagłówku korespondencji reklamacyjnej. W przypadku gdy reklamacja zostanie przez TEXTUS uwzględniona, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny usługi bądź wyznaczyć dodatkowy termin do jego poprawienia, odpowiedni do zakresu wprowadzanych zmian.
 3. Klient w przypadku złożenia reklamacji wykonanego tłumaczenia winien wskazać merytoryczne i językowe błędy tłumaczenia. Błędem merytorycznym jest błąd leksykalny lub pominięcie w tłumaczeniu części tekstu źródłowego. Błędem językowym jest błąd gramatyczny w tłumaczeniu. Reklamacja nie może być oparta na subiektywnym odczuciu Klienta co do rzekomo nieprawidłowego tłumaczenia. Usługa tłumaczenia nie obejmuje przygotowania tekstu do rozpowszechniana, tj. korekty językowej, redakcji wykonanego tłumaczenia.
 4. TEXTUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze zlecenia wykonania tłumaczenia dokumentu przez osobę nieuprawnioną do posiadania tekstu źródłowego. TEXTUS nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych do tłumaczenia tekstów.
 5. TEXTUS ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone dokumenty do wysokości wartości tłumaczenia.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym, regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązujące, w tym ustawa z dn. 09.09.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeks Cywilny.
 2. Ewentualne spory między TEXTUS a Klientem związane ze świadczeniem usług oferowanych w serwisie rozstrzygane będą w miarę możliwości polubownie, a w razie bezskuteczności rozmów polubownych, rozpoznawane będę przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » Zamknij