Polski   Rosyjski   Angielski
facebook

Regulamin

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH PRZEZ SKYPE ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY I POLITYKA PRYWATNOŚCI


§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia przez Aldonę Cwynar, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Textus Aldona Cwynar, z siedzibą w Krakowie przy ul. Myczkowskiego 8/18, 30-198 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP 6782866230, REGON 122581181, zwaną dalej „Textus”, usług przeprowadzania kursów językowych przy wykorzystaniu bezpłatnego komunikatora internetowego Skype, w ramach organizowanych przez Textus wakacyjnych kursów językowych, jak również określa zasady i warunki korzystania z w/w kursów.
 2. Regulamin niniejszy jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także zawiera ogólne warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów na przeprowadzenie kursów językowych.
 3. Korzystanie z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu warunkowane jest uprzednią jego akceptacją. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu składane jest w formie elektronicznej, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy dokonywaniu rejestracji i zamawianiu kursu językowego. Kursanci są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące kursów językowych przez Skype, zwanych dalej „Kursami językowymi” lub „Kursami”, wraz z określeniem dostępnej ilości godzin poszczególnych Kursów językowych i ich łącznej ceny („Cena”), zawarte są na stronie internetowej Textus pod adresem www.textus.pl w zakładce „Zapisz się na kurs”.
 5. Poszczególne zajęcia językowe, w ramach poszczególnych Kursów, zwane „zajęciami językowymi”, przeprowadzane są za pośrednictwem bezpłatnego komunikatora internetowego Skype (http://www.skype.com/pl/).
 6. Kursantem („Kursant”) może być każda osoba fizyczna, chcąca uczyć się języków obcych określonych w zakładce „Zapisz się na kurs” z tym zastrzeżeniem, że zawrzeć umowę na przeprowadzenie wybranego Kursu może wyłącznie osoba fizyczna, która posiada zdolność prawną do dokonania tego rodzaju czynności prawnej (za osoby nie posiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych umowę zawiera jej przedstawiciel ustawowy). Za osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dokonujące zakupu Kursu dla Kursanta, umowę zawiera osoba upoważniona do ich reprezentowania.
 7. Korzystanie z zajęć językowych w ramach Kursów wymaga posiadania laptopa
 8. albo komputera z słuchawkami, posiadania aktywnego konta Skype oraz dostępu do sieci Internet o szybkości łącza pobierania/wysyłania nie mniejszej niż 1,5Mb/s, umożliwiającej swobodne korzystanie z komunikatora Skype.
 9. Textus nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu przez Kursantów z zajęć językowych spowodowane błędną konfiguracją sprzętu komputerowego Kursanta lub wynikające z problemów z dostępem Kursanta do sieci Internet.
 10. Kursantów obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Kursanci zezwalają Textus na stosowanie poczty elektronicznej oraz numeru telefonu jako środka komunikacji niezbędnego do realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie, w tym wyrażają zgodę na otrzymywanie za jej pomocą wiadomości mailowych związanych z tymi usługami. Adres mailowy Kursanta podawany jest przez niego podczas rejestracji, zaś adresem mailowym właściwym dla Textus jest biuro@textus.pl.
§ 2 Zasady zawierania i czas trwania Umów
 1. W celu zamówienia Kursu przyszły Kursant w zakładce „Zapisz się na kurs” winien dokonać wyboru interesującego go języka obcego, po czym, po dokonaniu wyboru liczby godzin zajęć językowych, winien on kliknąć przycisk „Kup teraz”. Po dokonanym kliknięciu przyszły Kursant zostaje przekierowany do procedury rejestracji prowadzącej do założenia konta Kursanta.
 2. Korzystanie z Kursów wymaga zarejestrowania się i posiadania konta Kursanta.
 3. Po dokonaniu przez przyszłego Kursanta procesu rejestracji Textus przesyła niezwłocznie przyszłemu Kursantowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, maila potwierdzającego aktywację konta. W tym momencie zawarta zostaje pomiędzy Kursantem a Textus umowa o utrzymanie konta Kursanta. Umowa ta zawierana jest na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać powyższą umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, że wypowiedzenie umowy jest możliwe po zakończeniu umowy, o której mowa w ust. ¬¬¬4 niniejszego paragrafu. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej biuro@textus.pl. Z upływem okresu wypowiedzenia Textus usuwa konto Kursanta.
 4. Aby dokonać zakupu zamówionego Kursu przyszły Kursant winien kliknąć w link podany w otrzymanej wiadomości mailowej, o którym mowa w ust. 3 powyżej – w momencie kliknięcia w ten link zawarta zostaje pomiędzy Kursantem a Textus umowa („Umowa”) dotycząca przeprowadzenia zamówionej przez Kursanta liczby godzin wskazanych zajęć językowych za zapłatą należnej Ceny za zamówiony Kurs i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa powyższa zawarta zostaje na czas oznaczony 4 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy; w powyższym okresie trwania Umowy Kursant może wykorzystać zakupioną liczbę zajęć językowych.
 5. Po zalogowaniu się na swoje Konto Kursant dokonuje płatności za zamówiony Kurs językowy, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Po otrzymaniu zapłaty za zamówiony Kurs językowy Textus przystępuje do dokonania czynności wskazanych w § 4 niniejszego Regulaminu.
§ 3 Ceny Kursów językowych
 1. Ceny za poszczególne liczby godzin Kursów językowych podane są na stronie Internetowej Textus, działającej pod adresem www.textus.pl w zakładce : „Zapisz się na kurs. Podane Ceny są cenami brutto. Kursant może dokonać zapłaty Ceny za zamówiony Kurs językowy w formie:
 2. przelewu elektronicznego oferowanego przez operatora płatności Dotpay S.A.
 3. przelewu na konto bankowe Textus nr rachunku: 37 1240 1431 1111 0010 1870 5091
 4. W tytule przelewu dokonywanego na konto bankowe Textus Kursant winien podać: Imię i nazwisko, język obcy wybranego kursu językowego, ilość wykupionych godzin (np. Jan Nowak, 16h, angielski).
 5. Textus nie jest płatnikiem podatku VAT wobec czego wystawia rachunki.
§ 4 Organizacja zajęć językowych
 1. Po otrzymaniu przez Textus płatności za zamówiony Kurs, Textus niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 48 godzin od otrzymania zapłaty za zamówiony Kurs, przydziela Kursantowi Lektora, uwzględniając poziom językowy Kursanta podany podczas procesu rejestracji. W powyższym terminie, Textus przesyła Kursantowi, na podany adres mailowy informację o przypisaniu Lektora. Po zalogowaniu się na swoje konto Kursant może zapisać się w elektronicznym kalendarzu na zajęcia językowe. Kursant może zapisać się na zajęcia z przydzielonym Lektorem najwcześniej na 24h przed planowanym rozpoczęciem zajęć i tylko w ramach bieżącego tygodnia. Po zapisie na pierwsze zajęcia Kursant otrzyma maila informującego o dokładnym terminie pierwszego kontaktu Lektora z Kursantem. Kursant zobowiązany jest dodać Lektora do swoich kontaktów Skype.
 2. Zajęcia językowe prowadzone są według tygodniowego planu zajęć ustalanego w kalendarzu umieszczonym na stronie www.system.textus.pl dostępnym dla każdego Kursanta po zalogowaniu się na swoje konto. W piątek każdego tygodnia Lektor wprowadza do kalendarza dostępne terminy zajęć. Po zalogowaniu się na swoje konto Kursant może zapisać się na terminy zajęć w interesujących go przedziałach czasowych w ramach terminów zajęć zaznaczonych przez Lektora.
 3. W trosce o wysoką jakość zajęć językowych prowadzonych przez komunikator Skype Textus nakłada na Kursanta obowiązek zmiany swojego statusu na: „dostępny” przed planowanym terminem połączenia się z Lektorem.
 4. Zajęcia językowe organizowane przez Textus prowadzone są przez Lektorów, posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu języków obcych.
 5. Zajęcia językowe odbywają się tylko w trybie indywidualnym (1 Kursant = 1 Lektor), on-line, za pośrednictwem bezpłatnego komunikatora internetowego Skype.
 6. Jedna jednostka lekcyjna zajęć językowych trwa 60 minut.
 7. Zajęcia językowe przygotowywane są w oparciu o standardowe podręczniki znanych wydawnictw językowych oraz/lub autorskie materiały dydaktyczne przygotowywane przez Lektorów; preferencje Kursanta w powyższym zakresie ustalane są bezpośrednio z Lektorem.
 8. Zajęcia językowe prowadzone są od poniedziałku do niedzieli, z tym że terminy poszczególnych zajęć językowych określane są przez poszczególnych Lektorów w kalendarzu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, poprzez zaznaczenie w nim swojej dostępności.
§ 5 Prawa i obowiązki Textus
 1. W przypadku nieobecności Lektora, Textus zapewnia zastępstwo innego Lektora lub wyznacza nowy termin dla danych zajęć językowych. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest Kursantowi w formie telefonicznej lub e-mailem z 12 godzinnym wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych, Textus lub Lektor, przekazuje Kursantowi niezwłocznie, telefonicznie, informację o odwołaniu lub zmianie ustalonego terminu zajęć językowych. Nowy termin zajęć ustalany jest wspólnie przez Lektora oraz Kursanta.
 2. W przypadku niezadowolenia ze współpracy z Lektorem przez jedną ze Stron, po dokonaniu uprzedniego uzgodnienia z Kursantem, Textus przysługuje prawo do zmiany Lektora.
 3. W przypadku awarii lub innych okoliczności niezależnych od Lektora lub Kursanta, z powodu których umówione zajęcia językowe nie odbyły się w ustalonym terminie, Kursant wraz z Lektorem ustala nowy termin zajęć w celu ich odpracowania, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu.
§ 6 Prawa i obowiązki Kursantów
 1. Kursanci zobowiązani są do punktualności, aktywnego uczestnictwa w zajęciach językowych oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania się do zajęć językowych.
 2. Do końca każdego tygodnia Kursant zobowiązany jest do uzupełnienia kalendarza o wybrane i odpowiadające mu godziny zajęć językowych na następny tydzień. Kursant nie ma prawa usuwania terminu wpisanego przez innego Kursanta.
 3. Kursant ma obowiązek poinformować Lektora e-mailem o odwołaniu, bądź chęci przeniesienia zaplanowanych zajęć językowych, najpóźniej na 24 godziny przed godziną rozpoczęcia zaplanowanych zajęć. W przypadku nieodwołania zajęć językowych w powyższy sposób i we wskazanym terminie dane zajęcia językowe uważane będą za odbyte.
 4. W przypadku, jeśli pomimo ustalonego terminu zajęć językowych, Kursant nie pojawił się o umówionej godzinie na Skype, Lektor ma obowiązek oczekiwania na Kursanta przez 15 minut; po upływie w/w czasu i niepojawieniu się Kursanta dane zajęcia językowe traktowane są jako odbyte.
§ 7 Odstąpienie od Umowy
 1. Kursant, będący Konsumentem, ma prawo, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpić od zawartej z Textus Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Textus wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kursantowi, jeżeli świadczenie usługi zajęć językowych przez Skype zostało rozpoczęte - za zgodą Konsumenta - przed upływem w/w 10 dniowego terminu.
§ 8 Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach językowych (wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy)
 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rezygnacji z kontynuacji dalszych zajęć językowych mieszczących się w ramach zamówionego Kursu, w drodze wypowiedzenia zawartej Umowy, z zachowaniem 14 - dniowego terminu wypowiedzenia za skutkiem na koniec tygodnia. W przypadku Textus uprawnienie powyższe przysługuje w szczególności w sytuacji braku możliwości znalezienia zastępstwa Lektora, z którego Kursant jest niezadowolony lub nowego Lektora, w przypadku rezygnacji dotychczasowego Lektora z dalszego prowadzenia zajęć językowych.
 2. W celu dokonania wypowiedzenia Umowy konieczne jest wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu odpowiednio na adres mailowy Kursanta podany w Formularzu zamówienia (w przypadku wypowiedzenia dokonywanego przez Textus) albo na adres mailowy Textus (w przypadku wypowiedzenia dokonywanego przez Kursanta).
 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy Textus zwraca część zapłaconej przez Kursanta Ceny w wysokości odpowiadającej ilości niewykorzystanych zajęć językowych. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu okresu wypowiedzenia Umowy.
§ 9 Newsletter
 1. Kursant ma możliwość zamówienia i korzystania z usługi Newslettera.
 2. Usługa Newslettera polega na wysyłaniu przez Textus informacji o promocjach, nowych usługach i wydarzeniach dotyczących Textus, zwanych dalej „Newsletterem”.
 3. Wydawcą Newslettera jest Aldona Cwynar, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Textus z siedzibą w Krakowie.
 4. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Kursanta adres e-mail, wysyłana jest przez Textus, w sposób cykliczny informacja w formie listu elektronicznego (e-mail).
 5. Usługa subskrypcji Newslettera strony www.textus.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Kursanta.
 6. Korzystanie przez Kursanta z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. Zamówienie usługi Newslettera przez Kursanta następuje w trakcie procesu rejestracji. Aby zamówić usługę Newslettera należy:
  1. potwierdzić - podczas procesu rejestracji - chęć otrzymywania Newslettera oraz informacji handlowych dotyczących aktualnych ofert Textus oraz materiałów promocyjnych drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – poprzez zaznaczenie właściwego pola;
  2. aktywować link, w celu potwierdzenia zamówienia Newslettera, wysłany na podany przez Kursanta adres mailowy. W momencie kliknięcia linku aktywacyjnego zostaje zawarta pomiędzy Kursantem a Textus, na czas nieoznaczony, Umowa o świadczenie usługi Newslettera.
 8. Subskrypcja Newslettera jest możliwa również w drodze jego oddzielnego zamówienia poprzez skorzystanie z opcji „Zamów Newsletter” na stronie internetowej Textus.
 9. Kursantowi przysługuje w każdym czasie prawo rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości zawierającej Newsletter – Wypisz się z Newslettera - w tym momencie rozwiązana zostaje ze skutkiem natychmiastowym zawarta Umowa o świadczenie usługi Newslettera. Oświadczenie o rezygnacji z Newslewttera może zostać również przesłane mailem na adres: biuro @textus.pl
§ 10 Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności
 1. Textus zapewnia ochronę udostępnionych przez Kursantów ich danych osobowych, tj. następujących danych: login, imię i nazwiska, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nazwa użytkownika Skype.
 2. Administratorem Danych Osobowych Kursantów Kursów językowych przez Skype jest Aldona Cwynar, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Textus Aldona Cwynar Z siedziba w Krakowie, zamieszkała w Krakowie przy ul. Myczkowskiego 8/18, 30-198 Kraków, adres e-mail: biuro@textus.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych Kursantów następuje na podstawie i na warunkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Podanie przez Kursanta wymaganych danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa, a wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umów zawartych pomiędzy Kursantem a Textus.
 5. Dane osobowe Kursantów są przetwarzane w celu:
  1. realizacji Umów, o których mowa w § 2 ust. 3 i § 2 ust. 4 oraz Umowy, o której mowa w § 9 ust. 7 pkt.2 niniejszego Regulaminu, w tym służą umożliwieniu kontaktu pomiędzy Kursantem, Lektorem i Textus, a także wystawieniu rachunków, o których mowa w § 3 ust. 4;
  2. marketingu bezpośredniego własnych usług Textus;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z usługami świadczonymi na rzecz Kursantów.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Textus, po zakończeniu korzystania z usług Textus, przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, która może być udzielona Textus poprzez zaznaczenie na końcu procesu rejestracji checkbox-u nr 3.
 7. Textus w celu realizacji Umowy, o której mowa w § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu, udostępnia dane osobowe Kursanta, tj. imię i nazwisko, nazwa użytkownika Skype, numer telefonu, adres e-mail, Lektorowi przypisanemu do danego Kursanta. Poza powyższym przypadkiem oraz przypadkami przewidzianymi przepisami prawa dane osobowe Kursantów nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Textus stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Kursantów, w tym środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Kursantom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich aktualizowania oraz poprawiania.
§ 11 Procedura reklamacyjna
 1. Kursantowi przysługuje prawo zgłaszania swoich uwag (reklamacje), a w szczególności uwag i spostrzeżeń odnośnie jakości i organizacji zajęć językowych przeprowadzanych na podstawie Umowy na adres mailowy: biuro@textus.pl lub telefonicznie do właściciela Textus Pani Aldony Cwynar (nr tel. 508 558 375).
 2. Reklamacje rozpatruje Textus.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. dane Kursanta (imię, nazwisko, adres e-mail);
  2. przedmiot reklamacji;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Textus zwraca się, do składającego reklamację Kursanta, o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Textus rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i swoim stanowisku Textus powiadomi Kursanta poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Kursanta.
§ 12 Postanowienia końcowe
 1. Umowy wskazane w niniejszym regulaminie zawierane są w języku polskim.
 2. Kursanci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie na stronie głównej Textus w zakładce „Kursy językowe przez Skype” oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem: http://www.textus.pl/kursy-jezykowe-przez-skype/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie, po przesłaniu stosownego żądania na adres e-mail: biuro@textus.pl. Poprzednio obowiązujące wersje Regulaminu są dostępne pod adresem www.textus.pl/kursy-jezykowe-przez-skype/regulamin oraz mogą być dostarczane Kursantowi drogą elektroniczną na każde jego żądanie, po przesłaniu stosownego żądania na adres e-mail: biuro@textus.pl.
 3. Niezależnie od treści postanowień Regulaminu Kursantom będącym Konsumentami przysługują uprawnienia przewidziane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę praw konsumentów.
 4. Ewentualne spory między Textus a Kursantami, związane ze świadczeniem usług wskazanych w niniejszym regulaminie, rozstrzygane będą w miarę możliwości polubownie, a w razie bezskuteczności rozmów polubownych, rozpoznawane będę przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 5. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach Regulaminu Kursanci będą informowani drogą mailową. Zmieniony Regulamin wiąże Kursanta, jeśli w terminie 14 dni od daty jego otrzymania drogą mailową Kursant nie oświadczy, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia wiążące go z Textus Umowy automatycznie wygasają i odpowiednie zastosowanie znajduje § 8 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 6. Textus przysługuje prawo cesji na podmiot trzeci praw i obowiązków wynikających z Umów zawartych z Kursantami – bez konieczności uzyskania ich odrębnej zgody, a w przypadku umów zawartych z Kursantami będącymi Konsumentami – za ich odrębną zgodą.
 7. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 30.09.2013r.
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » Zamknij